Kat Swansey | FUJIFILM SUPERIA X-TRA 800

Shot on Fujifilm Superia X-Tra 800 using a Canon Elan 7NE.